KONTAKT O KLUBIE CZŁONKOWIE STARTOWISKA WYPRAWY / ZDJĘCIA SPORT SZKOŁA Strona główna LINKI SPONSORZY  
.
Statut KKP
Plik PDF (150KB)
Jak zostać członkiem KKP?
Ubezpieczenie Odpowiedzilności Cywilnej
Ubezpieczenie
Kosztów Leczenia

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA ZA GRANICĄ 2013

Mając na względzie zapewnienie pełnej ochrony, KKP oferuje swoim członkom możliwość wykupienia, na korzystnie wynegocjowanych warunkach, ubezpieczenia Kosztów Leczenia za granicą.

NOWOŚĆ od sezonu 2013! Ponieważ często członkowie naszych rodzin lub najbliżsi partnerzy  aktywnie uprawiają sport został wynegocjowany dodatkowy bonus: każdy członek naszego klubu ma od tej chwili możliwość wskazać takie osoby i wykupić dla nich w/w ubezpieczenie na takich samych warunkach.

Prosimy Was o pilne wysłanie (najpóżniej do poniedziałku 29.04) na adres: informacji o wyborze wariantu ubezpieczenia KL z podaniem swojego imienia i nazwiska. UWAGA: przy zgłaszaniu członków rodzin i osób najbliższych prosimy o podawanie pełnych danych (imię, nazwisko, PESEL i adres zameldowania) oraz dodatkowej informacji czy wybrany wariant ubezpieczenia ewentualnie jest bez pakietu sport. Osoby które zdecydują się na wykupienie polisy KL za granicą ZOBOWIĄZANE są do dnia 31 maja 2013r. zrobić przelew na konto klubu w kwocie odpowiadającej wybranemu wariantowi. (Zdecydowaliśmy się przesunąć ostateczny termin płatności na koniec maja, ponieważ rozumiemy, iż niedawno były zbierane składki członkowskie. Jednocześnie prosimy o jak najszybsze uregulowanie płatności).

Zakres ubezpieczenia:
Ubezpieczenie kosztów leczenia oraz ubezpieczenie assistance Pakiet Podstawowy, rozszerzony o dodatkowe ryzyka i usługi typu assistance:


umowa obejmuje ochronę w zakresie uprawiania sportów wysokiego ryzyka, wyczynowe lub amatorskie uprawianie sportów motorowych lub motorowodnych, lotniczych (szybownictwa, baloniarstwa, spadochroniarstwa, lotniarstwa, paralotniarstwa, motolotniarstwa oraz wszelkiego rodzaju ich odmian), alpinizmu, speleologii, wspinaczki skalnej, trekingu, raftingu i wszystkich jego odmian, nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu, żeglarstwa morskiego, kite surfingu, jazdy na nartach lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, skoków bungee, BASE oraz uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi typu: pustynia, wysokie góry (powyżej 5500m n.p.m.), busz, bieguny, dżungla i tereny lodowcowe lub śnieżne

w ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty poszukiwania i ratownictwa do równowartości 50 000 złotych

ubezpieczenie assistance Pakiet Rozszerzony

ubezpieczenie assistance Pakiet Sport

ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)


Warunki ubezpieczenia:
Ogólne warunki ubezpieczenia Wojażer - PZU Pomoc w Podróży
Klauzula nr 1 do OWU Wojażer - PZU Pomoc w Podróży Ubezpieczenie assistance Pakiet Rozszerzony
Klauzula nr 5 do OWU Wojażer - PZU Pomoc w Podróży Ubezpieczenie assistance Pakiet Sport
Klauzula nr 7 do OWU Wojażer - PZU Pomoc w Podróży Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków(NNW)


Okres trwania polisy: 1 maja 2013 do 30 kwietnia 2014r.---------------------------------------------------------------------------------------

WARUNKI SKŁADKOWE:
Wariant A80: składka roczna 207 zł
Okres ubezpieczenia 12 miesięcy przy założeniu, że ilość dni pobytu za granicą nie przekroczy 30
Koszty leczenia i Assistance do sumy 80 000 zł
Ubezpieczenie NNW do sumy 20 000 zł
Wariant A120: składka roczna 238 zł
Okres ubezpieczenia 12 miesięcy przy założeniu, że ilość dni pobytu za granicą nie przekroczy 30
Koszty leczenia i Assistance do sumy 120 000 zł
Ubezpieczenie NNW do sumy 50 000 zł
Wariant A200: składka roczna 271 zł
Okres ubezpieczenia 12 miesięcy przy założeniu, że ilość dni pobytu za granicą nie przekroczy 30
Koszty leczenia i Assistance do sumy 200 000 zł
Ubezpieczenie NNW do sumy 50 000 zł
UWAGA: istnieje możliwość zakupu polisy w jednym z w.w. wariantów bez rozszerzenia o Klauzule nr 5, w cenie pomniejszonej o 92 zł od ceny wariantu. Wariant A80 − Klauzula 5 = 115 zł, Wariant A120 − Klauzula 5 = 146 zł, Wariant A200 − Klauzula 5 = 179 zł.

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie w razie szkody:
"W razie wystąpienia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, z wyjątkiem sytuacji określonej poniżej, ubezpieczony albo osoba występująca w jego imieniu zobowiązany jest: przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie − niezwłocznie zgłosić telefonicznie lub faksem prośbę o pomoc do Centrum Alarmowego PZU.
Kontakt ubezpieczonego z Centrum Alarmowym PZU nie jest wymagany w przypadku:
1) leczenia stomatologicznego,
2) pojedynczej wizyty ambulatoryjnej, jeżeli ubezpieczony sam dokona wyboru lekarza i pokryje koszty wizyty.
Zwrotu ww. kosztów na podstawie oryginałów rachunków i oryginałów dowodów ich zapłaty dokonuje PZU S.A. w złotych, po powrocie ubezpieczonego do RP."

PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia ubezpieczonego oraz usług assistance, jeżeli ze względów zdrowotnych istniały przeciwwskazania do odbycia podróży zagranicznej.

W imieniu Zarządu Grzegorz Olejnik.

STRONA GLҗNA   |   MAPA STRONY   |   PLIKI COOKIES   |      |   FORUM KLUBU   |   ANCYK © 2006   
 

MUZYCZNE RADIO

NADLE¦NICTWO ¦NIE—KA