KONTAKT O KLUBIE CZŁONKOWIE STARTOWISKA WYPRAWY / ZDJĘCIA SPORT SZKOŁA AKTUALNOŚCI LINKI SPONSORZY
.
XCC PL
charakterystyka
wyniki
sponsorzy
regulamin
AKTUALNE TEAM'Y:
Karkonosze Sport Team
Kowary Paragliding Team
Karkonosze Sudety Team
ARCHIWALNE TEAM'Y:
Pro-Paragliding Team
Karkonosze Team
K2 Team
KLUB MARMOLADY
charakterystyka
LB Polska'2015
informacje ogólne
wyniki
regulamin
uczestnicy
galeria
LOTY BIWAKOWE POLSKA'2015 - REGULAMIN ver.1.2

1. Informacje wstępne.

Loty Biwakowe POLSKA 2015 /LB Polska'2015/ to ogólnopolskie zawody typu wyprawowo-paralotniowego, mające charakter otwarty, polegające na pokonaniu Trasy pomiędzy Bogatynią a Ustrzykami Górnymi wyłącznie przy użyciu paralotni oraz na piechotę.

Celem LB Polska'2015 jest rozpowszechnienie szeroko rozumianej turystyki paralotniowej w formie lotów biwakowych, w miarę możliwości naszego obszaru geograficznego oraz warunków meteorologicznych, w zgodzie i z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Ze względu na specyfikę LB Polska'2015 od Uczestników wymagane jest stosowanie zasady Fair Play, kiedy to zwycięstwo nie jest celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę. Postawa ta cechuje się przestrzeganiem Regulaminu i odrzuceniem korzyści wynikających z różnego rodzaju oszustw sportowych. Pilota przestrzegającego zasad Fair Play można poznać po godnym zachowaniu zarówno w wypadku zwycięstwa, jak i porażki.

2. Okres trwania zawodów i zakres terytorialny.

LB Polska'2015 trwają w okresie od 15 marca 2015r. do 30 września 2015r. na terenie południowej Polski oraz północnej części Czech i Słowacji pomiędzy miejscowościami Bogatynia na Dolnym Śląsku i Ustrzykami Górnymi na Podkarpaciu.

3. Warunki uczestnictwa.

W zawodach LB Polska'2015 może wziąć udział każdy Pilot posiadający odpowiednie uprawnienia paralotniowe oraz aktualne ubezpieczenie OC.

4. Warunki ogólne.

4.1 Poszczególne Etapy Trasy Pilot może pokonywać, wyłącznie na paralotni w locie swobodnym, ze startem z nóg, lub na piechotę.
4.2 W zawodach LB Polska'2015 będą umieszczane Track Logi poszczególnych Etapów Trasy zgłoszone przez Pilotów i zoptymalizowane zgodnie z Regulaminem.
4.3 W czasie trwania poszczególnych Etapów Trasy, Pilot jest zobowiązany posiadać przy sobie obowiązkowe wyposażenie, lecąc z nim lub niosąc w trakcie pokonywania Trasy pieszo. Obowiązkowe wyposażenie składa się z: paralotni, uprzęży, spadochronu awaryjnego, kasku, urządzenia do śledzenia GPS.
4.4 Pilot posiadający wyposażenie dodatkowe, które wykorzystuje w trakcie przelotu lub idąc pieszo, musi je mieć przy sobie w czasie trwania całego Etapu Trasy. Dodatkowe wyposażenie to np.: sprzęt alpinistyczny (liny, czekanomłotek, karabinki, raki itp.), sprzęt turystyczny (peleryny przeciwdeszczowe, menażki, butle z gazem itp.), sprzęt ułatwiający przemieszczanie się (kijki trekkingowe, dodatkowe obuwie, koła doczepiane do plecaka, taśmy mocujące itp.), sprzęt poprawiający bezpieczeństwo (kamizelki bezpieczeństwa i ratunkowe, drugi spadochron awaryjny, kask ochronny, gogle itp.).
4.5 Korzystanie z wszelkich środków transportu publicznego (autobusy, kolej szynowa i linowa, wyciągi itp.), pojazdów (samochody osobowe i ciężarowe, motocykle, rowery itp.) oraz pomocy osób trzecich, w trakcie trwania poszczególnych Etapów Trasy, jest zabronione.
4.6 W zawodach LB Polska'2015 dozwolony jest start na paralotniach wieloosobowych typu Tandem. Wyposażenie (pkt 4.3 i 4.4) może być transportowane przez Pilota i pasażera. W klasyfikacji generalnej pod uwagę będzie brany tylko Pilot, którego obowiązują zapisy niniejszego Regulaminu.

5. Zasady pokonywania Trasy.

5.1 Miejsce i czas Startu do pierwszego Etapu, oraz kierunek Trasy (W-E lub E-W) podjęty przez Pilota jest dowolne. Nie jest konieczne, by Start do pierwszego Etapu odbywał się z miejsca Startu/Mety (pkt.7.2).
5.2 Miejsce Startu do kolejnego Etapu musi się znajdować w odległości nie większej niż 500m od miejsca zakończenia poprzedniego Etapu.
5.3 O ilości i czasie trwania poszczególnych Etapów Trasy oraz długości przerw pomiędzy nimi decyduje Pilot. Etap, to suma odcinków przebytych na paralotni lub pieszo, zapisanych w postaci Track Logów, oraz dowolnej długości przerw pomiędzy nimi (bez konieczności zapisu). Pilot decyduje o tym z ilu odcinków będzie się składać Etap i jak długie będą przerwy między odcinkami. Pokonując Trasę należy zachować jej ciągłość oraz kolejność chronologiczną.
5.4 Podczas całej Trasy dany Pilot może pokonać w całości na piechotę tylko jeden Etap.
5.5 Minimalny dystans pierwszego Etapu (lot + dojścia piesze) to 30km, licząc odległość w linii prostej od miejsca Startu do Mety (rys.1). Etap poniżej dystansu minimalnego, nie będzie klasyfikowany, o czym zgłaszający zostanie powiadomiony przez Sędziego Zawodów.
5.6 W trakcie trwania LB Polska'2015, Pilot może cofnąć się do miejsca zakończenia dowolnego Etapu i kontynuować swoją Trasę zgodnie z Regulaminem. Niekorzystny Etap zostanie usunięty bez możliwości jego ponownego wykorzystania.
5.7 Minimum 60% całej Trasy, po optymalizacji, zgłoszonej przez Pilota, musi być pokonane na paralotni w locie swobodnym. W przypadku nie spełnienia niniejszego warunku, Trasa będzie skrócona do osiągnięcia minimum 60% przelotu, a jeśli nie będzie to możliwe do uzyskania, to nie zostanie sklasyfikowana.
5.8 Starty do przelotu powinny być wykonywane bez niczyjej pomocy. Przytrzymywanie paralotni lub Pilota jest dopuszczalne wyłącznie z przyczyn bezpieczeństwa i z użyciem rąk za strukturalne elementy standardowego wyposażenia. Zabronione jest używanie wszelkiego typu holi.
5.9 Zapis lotu nie może wskazywać bezprawnego naruszenia stref przestrzeni powietrznej. Każdy Track Log, w którym strefa zostanie naruszona, nie będzie klasyfikowany.
5.10 Prędkość na ziemi powyżej 5m/s nie może występować dłużej niż 10 minut. Prędkość w locie powyżej 20m/s nie może występować dłużej niż 20 minut.
5.11 Wszyscy Piloci są zobowiązani do przestrzegania Zasad Lotów z Widocznością (VFR). Każdy Zawodnik naruszający zasady VFR bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną.
5.12 Na każdego Pilota, który wleci w niedozwoloną strefę przestrzeni powietrznej, zostanie nałożona kara w postaci nieuznania danego Etapu Trasy. Wysokość lotu będzie weryfikowana na podstawie wysokości GPS.

6. Optymalizacja trasy.

6.1 Wszystkie Etapy Trasy przebyte przez Pilota będą optymalizowane wg zasady rzutu prostopadłego punktów Startu i Mety na linię łączącą miejscowości Bogatynia i Ustrzyki Górne. Powstały w ten sposób odcinek AB będzie traktowany, jako rzeczywista długość danego Etapu Trasy (rys 1 i 2).
6.2 Całkowita Trasa danego Pilota będzie sumą wszystkich Etapów pokonanych przez niego w trakcie trwania LB Polska'2015, nie może być jednak większa od odległości pomiędzy Bogatynią a Ustrzykami Górnymi wynoszącej 585km.
6.3 Miejsca Startu do pierwszego Etapu oraz Mety ostatniego Etapu znajdujące się poza obszarem Trasy LB Polska'2015 będą automatycznie przesuwane do miejsc Startu/Mety (rys.2).
6.4 Lot w kierunku przeciwnym do kierunku Trasy danego Pilota nie powoduje powiększenia jej długości (rys.2).


rys.1


rys.2

7. Klasyfikacja LB Polska'2015.

7.1 Pokonanie Całej Trasy LB Polska'2015, wyznaczonej pomiędzy Bogatynią a Ustrzykami Górnymi, nastąpi wówczas, gdy jej rozpoczęcie i zakończenie odbędzie się na piechotę, w miejscach Startu/Mety LB Polska'2015 zgodnie z punktem 7.2 z dokładnością do 500m.
7.2 Miejsca Startu/Mety LB Polska'2015:
1. Bogatynia ul. Ignacego Daszyńskiego 1 N: 50° 54' 16'' E: 14° 57' 28''
2. Ustrzyki Górne 'Przystanek' N: 49° 06' 19'' E: 22° 38' 58''
7.3 Zwycięzcą LB Polska'2015 zostanie Pilot, który jako pierwszy pokona Całą Trasę, od Startu do Mety zgodnie z punktem 7.2 lub najdłuższy jej fragment, w dowolnej liczbie Etapów.
7.4 Rekord Trasy LB Polska'2015 ustanowi Pilot, który pokona Całą Trasę w najkrótszym czasie, licząc od Startu do Mety zgodnie z punktem 7.2, łącznie z czasem przeznaczonym na przerwy pomiędzy Etapami lub Pilot, który pokona najdłuższy jej fragment.
7.5 W przypadku identycznych wyników, o pozycji w klasyfikacji generalnej decydować będzie czas ich wystąpienia.
7.6 Wyniki poszczególnych Pilotów będą na bieżąco uzupełniane i umieszczane na stronie LB Polska'2015 w formie klasyfikacji generalnej.

8. Sposób zgłaszania poszczególnych Etapów Trasy oraz Rejestracja Pilotów.

8.1 Track Logi pokonanych Etapów Trasy należy zgłaszać w postaci plików w formacie IGC, z zapisem śladu pozycji i wysokości (lot + dojścia piesze), drogą elektroniczną, na stronie zawodów (http://kkp-paragliding.pl/sport/wyniki_lb.php) lub wysyłając na adres e-mail Sędziego Zawodów. Track logi muszą posiadać prawidłowy G-record.
8.2 Rejestracja Pilota w LB Polska'2015 następuje w momencie zgłoszenia pierwszego Etapu Trasy.
8.3 Rejestracja oznacza zgodę Pilota na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych oraz informacji o pokonanych Etapach Trasy dla potrzeb prowadzenia klasyfikacji LB Polska'2015.
8.4 Track Logi należy zgłaszać w terminie do 7 dni od daty ich wykonania. Track logi zgłoszone po terminie lub posiadające błędy nie będą oceniane.
8.5 Do LB Polska'2015 przyjmowane będą wyłącznie Track Logi, które zostaną pozytywnie zweryfikowane pod względem zgodności z niniejszym Regulaminem. Interwał pomiędzy zapisanymi punktami Track Loga nie może przekraczać 60 sekund.
8.6 Zakazane jest obcinanie śladu Lotu zapisanego przez GPS. Wysokość startu oraz lądowania wg Track Loga musi być na poziomie terenu.
8.7 Pilot jest zobowiązany przechowywać kopie zapasowe przebytej Trasy w formacie IGC. Należy również wziąć pod uwagę, że zapis Track Loga musi być sporządzony także na ziemi, w czasie pokonywania trasy na piechotę, a nie tylko w czasie Lotu.

9. Odpowiedzialność Pilotów.

9.1 Całkowita odpowiedzialność za wykonanie Trasy (lot i przejścia piesze) spoczywa na Pilocie.
9.2 Przeloty muszą być wykonane w zgodzie z Prawem Lotniczym obowiązującym w miejscu jego wykonywania.
9.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i wypadki Pilotów, w trakcie pokonywania Trasy, w czasie przelotów i przejść pieszych.

10. Nagrody LB Polska'2015.

10.1 Nagrody w postaci pamiątkowych statuetek dla pierwszych trzech Pilotów w klasyfikacji generalnej.
10.2 Nagroda za Rekord Trasy.
10.3 Pamiątkowe medale i dyplomy dla wszystkich Uczestników sklasyfikowanych w zawodach.

11. Sponsorzy oraz Patroni Zawodów.

11.1 Czasopismo "Vario" - patron medialny
11.2 Karkonoski Klub Paralotniowy - patron tytularny

12. Sędzia Zawodów i Rada Pilotów.

12.1 Sędzia Zawodów czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu.
12.2 Rada Pilotów stanowi ciało odwoławcze dla decyzji sędziowskich, a jej postanowienia są ostateczne.
12.3 Sędzia LB Polska'2015:   Piotr Antoniak;   mail: [email protected];   tel. 505 785 256
12.4 Skład Rady Pilotów LB Polska'2015:
Jędrzej Jaxa-Rożen Krzysztof Ziółkowski Henryk Zjawin

13. Odwołania, Protesty i Kary.

13.1 Każdy Uczestnik LB Polska'2015 ma prawo do złożenia Protestu na Etapy Trasy wykonane niezgodnie z niniejszym Regulaminem, w terminie do 10 dni od daty wystawienia Track Loga na stronie LB Polska'2015, na adres e-mail Sędziego Zawodów. Przy zgłoszeniu Protestu, Pilot musi podać swoje imię i nazwisko, link do oprotestowanego Etapu Trasy oraz uzasadnienie Protestu.
13.2 Od decyzji sędziowskich przysługuje odwołanie do Rady Pilotów, w czasie 10 dni od daty opublikowania decyzji. Odwołanie może złożyć Pilot, którego Etap był oceniany, bądź dowolny Uczestnik LB Polska'2015, który nie zgadza się z decyzją. Odwołanie można składać na adres e-mail Sędziego Zawodów, które zostanie przekazane do Rady Pilotów.
13.3 Pilot, który nie przestrzega Regulaminu LB Polska'2015, może otrzymać karę anulowania poszczególnego Etapu Trasy lub karę Dyskwalifikacji.

14. Organizacja LB Polska'2015.

14.1 Organizatorzy zawodów:
Piotr Antoniak [email protected] tel. 505 785 256
Karkonoski Klub Paralotniowy kkp-paragliding.pl
14.2 Wszelkie decyzje dotyczące organizacji i funkcjonowania LB Polska'2015 podejmowane są przez Organizatora zawodów. Wszelkie pytania należy składać na adres e-mail lub telefonicznie.
14.3 Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania istotnych zmian w Regulaminie.
14.4 Organizator zastrzega sobie prawo do orzeczenia kary Dyskwalifikacji, gdy Pilot działa nieodpowiedzialnie w stosunku do własnego bezpieczeństwa lub poprzez swoje niesportowe zachowanie.

STRONA GLҗNA   |   MAPA STRONY   |   PLIKI COOKIES   |      |   FORUM KLUBU   |   ANCYK © 2006   
 

MUZYCZNE RADIO

NADLE¦NICTWO ¦NIE—KA